AEEM- center

Cilësia e Ujit dhe Biodiversiteti në Ekosistemin Ujor të Lumit Shkumbin

Qendra për Menaxhim Agromjedisor dhe Ekonomik mbështetur nga CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund's) ka ndërmarrë një projekt 1 vjeçar me temë: Menaxhimi i integruar i ujit natyror të Lumit Shkumbin. CEPF është një inisiativë e përbashkët e “Agence Française de Development, Conservation International, European Union, Global Environment Facility, Government of Japan, the MacArthur Foundation, World Bank”. Një nga qëllimet kryesore të CEPF është të mbështesë shoqërinë civile në angazhimet e saj në ruajtjen e biodiversitetit.