ajri i brendshem

Paketa e Ajrit për mjedis të brendshëm të shëndetshëm

Paketa e Ajrit për Shqipërinë është një mjet edukues i bazuar në rekomandimet e tri programeve kërkimore evropiane, SINPHONIE, SEARCH I dhe SEARCH II (2006-2014), si dhe në rekomandimet specifike për Shqipërinë.

Paketa e Ajrit, produkti më i ri i Qendrës Rajonale të Mjedisit

Paketa e Ajrit-produkti më i ri i REC Shqipëri vjen si një dhuratë mjedisore në këto prag festash, për të gjithë mësuesit dhe nxënësit e shkollave shqiptare. Paketa e Ajrit është një mjet edukues, që iu drejtohet nxënësve dhe mësuesve të shkollave me qëllim që të rrisë ndërgjegjësimin për problemet e cilësisë së ajrit (fokusuar më tepër tek mjediset e brendshme) dhe të shëndetit në shkollë.