bashkite

Transparenca e munguar e bashkive me taksat

Si menaxhohen taksat e mia nga bashkia? A shkojnë për realizimin e shërbimeve me efiçencë dhe efektivitet, apo keqshpërdorohen? Për të patur transparencë përpara çdo qytetari që mund të ketë këtë pyetje, ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” , i detyron bashkitë që të kenë një faqe interneti publike dhe të publikojnë në të: a. Pagën e kryetarit të bashkisë dhe strukturën e pagave të administratës së bashkisë. b. Të dhëna për buxhetin, planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara,