bird eye

“Bird Eye” – Suksesi i edukimit mjedisor

“Bird Eye”, është ekipi i parë, i përbërë nga gjashtë nxënës të shkollës 9-vjeçare Fushë - Kuqe, i formuar në zonën e Laçit, nën drejtimin e Z, Gjok Bici (Mësues Biologjie; Aktivist lokal i ASPBM), në kuadër të zbatimit të projektit për ‘Forcimin e zbatimit të ligjit të moratoriumit të gjuetisë’. Ky grup të rinjsh i janë bashkuar aktivistëve lokalë të Shoqatës për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë, dhe që prej janarit të këtij viti kanë qënë pjesë e disa trajnimeve për njohjen e llojeve të faunës, faktorëve natyrore apo antropogjen që ndikojnë në gjendjen e mjedisit përreth lagunës.