buxheti per mjedisin

Librazhd: Shoqata Egnatia pjesë e takimit të këshillit bashkiak të qytetit për buxhetin 2018

Në kuadër të projektit "Ekosistemi i Informim Komunikimit Mjedisor", pjesë e programit SENiOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga qeveria Suedeze, shoqata Egnatia ndoqi nga afër mbledhjen e këshillit bashkiak për buxhetin e planifikuar për mjedisin. Në takimin me këshilltarët e bashkisë, shoqata Egnatia mori pjesë si anëtare e Rrjetit mjedisor ECIM ku bëjnë pjesë disa organizta mjedsiore: Ekolëvizja; AJMMI; Ekomjedisi; Forumi i Mendimit të Lirë; Milieukontakt International Albania; SEEP; Together for Life.