certifikata e energjise

Nga 1 janari 2017, “certifikata e energjisë” e detyrueshme për të gjitha ndërtesat

Duke filluar nga data 1 Janar 2017, certifikimi i performancës së energjisë në ndërtesa duhet të jetë i detyrueshëm, sipas përcaktimeve në projektligjin për “Për Performancën e Energjisë Të Ndërtesave. Certifikata është një dokument i lëshuar nga audituesi energjetik, ku përcaktohet performanca e energjisë së një ndërtese ose të njësisë së një ndërtese e përcaktuar dhe e lëshuar sipas kërkesave të këtij ligji. Sipas përcaktimeve në projektligj me certifikatë duhet të pajisen të gjitha ndërtesat ose njësitë e ndërtesave të cilat do të shiten ose do të jepen me qira.