ekosistem natyror

Ekosistemi natyror Krastë-Verjon shpallet “Peizazh i Mbrojtur”

Ekosistemi natyror Krastë-Verjon është shpallur “Peizazh i Mbrojtur” dhe do të ketë një sipërfaqe prej 1469.239 (një mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë dyqind e tridhjetë e nëntë) ha.

Me propozim të ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave vendosi që brenda afatit 1 vjeçar pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, të hartojnë planin e menaxhimit të peizazhit të mbrojtur, i cili miratohet nga ministri përgjegjës për zonat e mbrojtura mjedisore.