ekspertiza mjedisore

Ekspertët e pavarur: Shkelje të rënda të lejeve mjedisore në HEC-et e Valbonës

Një grup ekspertësh mjedisi prej 9 personash me tituj shkencorë kanë bërë ekspertizë të pavarur nëse leja mjedisore e dhënë në vitin 2013 për ndërtimin e dy HEC-ve në Dragobi, është bazuar në argumente shkencore. Kjo ekspertizë e kohëve të fundit e dhënë nga Dr. Abdulla Diku, Prof. Dr. Anila Paparisto, Prof. Dr. Aleko Miho Dr. Ermelinda Mahmutaj, Prof. Dr. Ferdinand Bego, Prof. Dr. Lulëzim Shuka, Msc. Olsi Nika, Prof. Dr. Petrit Hoda dhe Prof. Dr. Spase Shumka arrin në përfundimin se leja mjedisore për dy hidrocentralet e kontratës së parë në Dragobi përmban shumë mangësi dhe përfundime me të meta të rënda ne studimin mjedisor.

Mbi qëndrimin institucional për ekspertizën mjedisore në Shqipëri

Nga ALEKO MIHO-FERDINAND BEGO

Javën e kaluar u paraqit dhe diskutua në një dëgjesë publike projektvendimi ‘Për miratimin e rregullave, procedurave dhe kritereve për pajisjen me certifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM), ekspertizën mjedisore dhe auditimin mjedisor’. Disa nga ne dërguam me shkrim ose diskutuam në takimin e radhës për një kuptim ndryshe dhe për disa ndryshime në draftin e paraqitur.