hartografi

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka realizuar hartografimin e vlerësimit të ndryshimit të cilësisë së ujërave te lumenjve per vitet 2014-2015

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka realizuar hartografimin e vlerësimit të ndryshimit të cilësisë së ujërave të lumenjve për vitet 2014-2015. Rrjeti i monitorimit të lumenjve kryesore në Shqipëri bëhet përmes 34 stacioneve të monitorimit të shpërndarë në 6 basenet kryesore.

1- Drini

Viti 2014 krahasuar me vitin 2015 ka patur përmiresim në 3 stacione, në 1 stacion eshte e pandryshuar dhe kemi përkeqësim nga “e mirë” në “e moderuar” në 1 stacion.

2- Mati