Mastrihi

Vijnë në gjuhën shqipe rekomandimet e Mastrihtit

Ministria e Mjedisit me financim të OSCE-së, prezenca në Shqipëri, mundësuan sjelljen në gjuhën shqipe të Rekomandimeve të Mastrihtit për Promovimin e Pjesëmarrjes së Efektshme të Publikut në Vendimmarrjen për Çështjet Mjedisore. Ky publikim u mundësua nga Grupi i Punës për Pjesëmarrjen Publike në Vendimmarrje sipas Konventës për Aksesin në Informacion, Pjesëmarrja e Publikut në Vendimmarrje dhe Aksesi në Drejtësi për Çështjet Mjedisore.