mbetje shtazore

Manaxhimi i mbetjeve shtazore

Në disa shkolla të mesme në qytete të ndryshme të Shqipërisë, Albanian Food Industry (AFI) ka realizuar një sërë aktivitetesh rreth informimit të komunitetit lidhur me rreziqet që vijnë si rezultat i mosmanaxhimit të mbetjeve shtazore. Pas prezantimit të Albanian Food Industry (AFI), qëllimit dhe objektivave të saj si dhe projektit, pjesmarrësit u informuan rreth akteve ligjore e nënligjore në fuqi si dhe rëndësinë e zbatimit të tyre duke specifikuar veçanërisht pjesën e manaxhimit të mbetjeve.