mbrojtja e bimeve

Vendimet e KM/ Miratohen rregullat për regjistrimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve

Qeveria miratoi mbledhjen e së mërkurës rregullat për regjistrimin, dhe procedurën e kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve (PMB), që vijnë nga importi dhe përdoren në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas relacionit që shoqëron këtë vendim, PMB-të vendosen në treg dhe përdoren brenda territorit të Republikës së Shqipërisë vetëm në rastet kur janë të regjistruara në përputhje me këtë vendim.