Petrele

Bashkia jep pyjet e Petrelës me qira, të përdoren për agroturizëm

Bashkia e Tiranës planifikon që të japë për përdorim me qira një sipërfaqe pyjore në zonën e Petrelës për agroturizëm, sipas një projektvendimi për “Shprehjen e pëlqimit në parim për dhënien me qira të pasurisë me nr. 745 dhe 744/2 të llojit “Pyll” ndodhur në Njësinë Administrative, Petrelë”. Sipas relacionit, me ndryshimet e fundit ligjore, Bashkisë së Tiranës i është kaluar funksioni për administrimin, qeverisjen dhe mbrojtjen e fondit pyjor dhe kullosor brenda kufijve administrativo-territorial. Pyjet dhe kullotat publike janë transferuar në pronësi të Bashkisë së Tiranës.