sere hidrofonike

Një çift i çuditshëm: Agjencitë Imobiliare dhe Fermerët Urbanë

Një romancë e papritur e cila “po lulëzon” në mënyrë të habitshme. Në South Bronx, Seattle është krijuar një serë hidrofonike 8000m2 (rritja e bimëve duke përdorur vetëm solucione ushqyese minerale në ujë, pa praninë e tokës) në katin e fundit të një ndërtese banimi, duke krijuar kështu vende pune dhe ushqim për banorët që jetojnë në katet më poshtë, së bashku me komoditetin e të paturit verë të freskët dhe dimër të ngrohtë. Në këtë pjesë të botës, nuk është më risi mënyra e ndërtimit duke i dhënë prioritet të veçantë mjedisit, duke përdorur materiale eco-friendly apo respektuar habitatin.