stacion

Stacioni i ri Mareografik mbi të dhënat e bregdetit shqiptar

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), i ngarkuar nga ligji nr.72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, si autoritet përgjegjës për krijimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare ka hartuar projektin e Rrjetit Mareografik në Republikën e Shqipërisë.