trajnim

Aftësitë dixhitale dhe e drejta e përfaqësimit

Me datat 1, 2 dhe 3 Mars 2018, në Shkodër u organizua trajnimi me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”. Ky akivitet u organizua në kuadër të projektit “Një zëri, për zhvillimin e qëndrueshëm të Alpeve” I cili zabtohet nga shoqata “Ruajtja e Pyjve dhe Mjedisi I Gjelbër” & “Aleanca e Alpeve Shqiptare, si pjesë e programit SENiOR-II, I cili zbatohet nga Qendra Rajonale Mjedisore REC dhe financohet nga Ambasada Suedeze.

Agrobiodiversiteti: trajnim me agronomët dhe fermerët e Fushë-Arrëzit

Në Ditën Ndërkombëtare të Tokës, në 22 Prill. Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare organizoi në komunën Qafë-Mal një trajnim me agronomët dhe fermerët e zonës së Fushë-Arrëzit mbi rëndësinë e kultivimit të kultivarëve bujqësorë autoktonë. Eksperti kombëtar i farave, As. Prof. Belul Gixhari prezantoi në takim punën e Bankës Gjenetike të Farave, Tiranë, për mbrojtjen e bimëve bujqësore autoktone nga zhdukja duke realizuar ruajtjen e tyre me fara në frigoriferë, si dhe me fidanë në fidanishten e Bankës, kurse agronomja lokale Z. Violeta Deda prezantoi teknikat më të mira të kultivimit të kultivarëve autoktonë të zonës.

Berat: Rritja e kapaciteteve të Uniformave Blu për krimin mjedisor

Kuadri ligjor Evropian në mbrojtjen e Mjedisit i krahasuar me kuadrin ligjor shqiptar dhe figurat e veçanta të veprave penale në kreun IV të KPRSH si dhe nevoja për përmirësim e këtyre dispozitave me qëllim harmonizimin me Legjislacionin Evropian, por edhe si përgjigje efikase ndaj krimit mjedisor, ishin fokusi i trajnimit të organizatës “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat, pjesë e paketës së punës së projektit: “Ulja e krimit mjedisor nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese, në Parkun Kombëtar të Tomorrit”.

Debati për shtyrje të moratoriumit të gjuetisë

Përfaqësues të dy shoqatave të gjuetarëve në qarkun e Vlorës kanë debatuar ashpër në lidhje me projekt/ligjin për shtyrje të ‘Moratoriumit të gjuetisë’ nga Ministria e Mjedisit dhe për 5 vite të tjera. Debati përfshiu të gjithë aktorët e interesit (AKZM/Vlorë, ISHMP/Vlorë, Federata të gjuetarëve; përfaqësues të medias, institucioneve arsimore, bizneseve lokale, etj.) që morën pjesë në trajnimin me tematikë “Forcimi i kapaciteteve kombëtare menaxhuese për zhvillimin e gjuetisë së qëndrueshme (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri”.  

E drejta për t'ju drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore

Më 5 Tetor 2015 u zhvillua në Përmet trajnimi 'E drejta për t'ju drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore', pjesë e serisë së trajnimeve të zhvilluar në kuadër të projektit HELP-CSO (Forcimi i Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i OSHC-ve). Tematika e trajnimit lidhej me aftësimin e organizatave lokale në aksesin në drejtësi dhe të drejtën për t’ju drejtuar gjykatës për çështje mjedisore. Trajnimi ishte konceptuar bazuar mbi një analizë të bërë rreth mungesës së njohurive që kanë OSHC-të mbi legjislacionin horizontal, raporti i të cilës do të publikohet në fund të projektit.

E drejta për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit në vëmendjen e gjyqtarëve dhe juristëve administrativë

Shqipëria dhe vendet e rajonit po përballen me një presion të shtuar prej publikut dhe shoqërisë civile, të cilët kanë ngritur zërin e tyre ndaj një sërë investimesh të cilat vlerësohen me ndikim negativ në mjedis. Në dy vitet e fundit, vihet re një maturim i shoqërisë civile mjedisore dhe organizatave të komunitetit të cilat kanë cuar në gjykatë një numër cështjesh si investimet për instalime hidroenergjitike në lumenj e përrenj, bazuar në mangësitë lidhur me informimin dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje.

Elbasan: Kur organizatat dhe mediat monitorojnë VNM-të

Më datë 14 korrik 2017, Milieukontakt Shqipëri organizoi trajnimin: “Legjislacioni horizontal dhe monitorimi i Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)”. Ky trajnim është mbështetur financiarisht nga Projekti “Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Social-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm” (CO-SEED) me fonde të Bashkimit Evropian dhe që zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri.

Forcimi i pjesëmarrjes publike përmes ndërgjegjësimit mjedisor në Bashkinë Vlorë

Në kuadër të projektit: “Forcimi i pjesëmarrjes publike përmes ndërgjegjësimit mjedisor në Bashkinë Vlorë”, Qendra e Informacionit Aarhus Vlorë, me mbështetjen e REC Shqipëri (Qendra Rajonale e Mjedisit), në kuadër të programit ACHIEVE, organizoi sot, date 13 Tetor 2016, një trajnim me përfaqësues të administratës publike, Shuchicë - Bashkia Vlorë per legjislacionin horizontal. Në takim morën pjesë zyrtar të Njësisë Administrative Shushicë si dhe kryetarët e fshatrave të kësaj njësie.

Has: Aftësim mbi legjislacionin në fushën e mbrojtjës së natyrës

Ditën e djeshme (24 korrik), Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit (MMZHT) në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve lokale për mbrojtjen dhe promovimin e natyrës në zonën e Hasit”, në qytetin e Krumës, Has organizoi trajnimin me temë: "Njohja dhe zbatimi në praktikë i legjislacionit në fushën e mbrojtjës së natyrës” me përfaqësues të pushtetit vendor, shoqërisë civile, këshillit bashkiak, inspektoriatit të mjedisit, AdZM-së dhe medias vendore.

Indinjohen gjuetarët e ndershëm

Qytetarë dhe përfaqësues të Shoqatës së Gjuetarëve në qarkun e Korçës janë shprehur tepër të revoltuar me propozimin e fundit për shtyrje të ligjit nr. 7 / 2014 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj ka hyrë në fuqi që në vitin 2014 dhe afati i zbatimit të tij pritet të përfundojë në mars të këtij viti. Moratoriumi u shpall në kushtet e nevojës emergjente të mbrojtjes së llojeve të faunës së egër në vendin tonë, duke qenë se gjatë dekadave të fundit, popullatat e shumë llojeve vendase dhe migratore në vendin tonë po pësojnë rënie drastike.

IRAM, një rregull i ri për vlerësimin e riskut edhe në Shqipëri

Në kuadër të IMPEL (Rrjeti i Bashkimit Evropian për Zbatimin dhe Forcimin e Ligjit Mjedisor), janë zhvilluar mjete të ndryshme për qëllime inspektimi. Në përputhje me rekomandimet të cilat mundësojnë kriteret minimale për inspektimet mjedisore (RMCEI), Direktivën për Shkarkimet Industriale (IED) dhe Direktivën për kontrollin e aksidenteve të rrezikshme madhore duke përfshirë edhe susbtancat e rrezikshme (SEVESO), të gjithë inspektimet duhet të planifikohen paraprakisht. Autoriteti kompetent duhet të hartojë plane dhe programe për instalimet; duke përfshirë frekuencat e vizitave në zonë. Këto frekuenca duhet të bazohen në një vlerësim sistematik të riskut.

Klasifikimi i mbetjeve urbane, trajnime në gjimnazin "Karl Gega"

Qendra Youth Act në bashkëpunim me organizatën Legambiente Albania zhvilluan ditën e djeshme në kuadër të projektit “Të Rinjtë në Mbrojtje të Natyrës”, sesionet e trajnimeve mbi edukimin mjedisor me nxenesit e shkollës profesionale Karl Gega në Tiranë. Trajnimet u fokusuan mbi klasifikimin e mbetjeve, pasojat e tyre, riciklimi dhe mbi legjislacionin përkatës kombëtar dhe atë Evropian. Gjatë sesioneve nxënësit u aktivizuan duke ndarë shembuj dhe ide konkrete se si mund të promovojnë riciklimim në shkollën e tyre.

Legjislacioni horizontal dhe monitorimi i raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Më datë 13 qershor u organizua trajnimi “Legjislacioni horizontal dhe monitorimi i Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)” nga MILIEUKONTAKT në kuadër të projektit: “OSHC-të praktikojnë VNM-në në të gjitha fazat”, mbështetur financiarisht nga Projekti “Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Social-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm” (CO-SEED) me fonde të Bashkimit Evropian dhe që zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA).

Mbrojtja e mjedisit në fokusin e studentëve

Për 10 ditë u zhvillua në Maqedoni trajnimi me temë “From green to greener”, ku morën pjesë dhe studentë të UET-it. Pas periudhës së industrializimit dhe shpërthimit ekonomik, prej disa vitesh axhenda europiane ka rikthyer sytë drejt çështjeve mjedisore. Jo vetëm në nivele të larta politike, por përmes programeve “Erasmus+” synohet që të rinjtë të informohen dhe të ndërgjegjësohen lidhur me domosdoshmërinë e kujdesit ndaj mjedisit. E në një program të tillë nuk mund të mungonin as studentë nga Tirana, që për më tepër rezulton ndër qytetet më të ndotura në Europë. Anxhela Brinja, Estiana Zeka, Andrit Muça dhe Erida Bajrami ishin katër studentët e Universitetit Europian të Tiranës, që për 10 ditë morën pjesë në shkëmbimin rinor me temë “From green to greener”.

Në kërkim të “peshkut – njeri” dhe në Shqipëri

Proteus anguinus ose siç njihet ndryshe “peshku –njeri” (për shkak të ngjyrës së tij të lëkurës e cila të kujton atë të njeriut) është amfib endemik i ujërave nëntokësore në shpellat e rajoneve gëlqerore dhe karstike të Europës Qendrore dhe Jug – Lindore. Të dhënat për të janë regjistruar për herë të parë që në vitin 1689 nga shkencëtari slloven Janez Valvazori. Ndërkohë që prania e tij është vërtetuar në vendet si Slloveni, Kroaci, Itali, Serbi dhe Mali të Zi (Burimi: www.amphibiaweb.org), është ende me pikëpyetje prania e tij dhe në Shqipëri.

Ngritje kapacitetesh për krijimin e Inventarit Kombëtar të Pyjeve

Gjatë trajnimit dy javor me pjesëmarres nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit (NFI/RS grupi bërthamë), Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (drejtuesit e grupeve dhe koordinatorët), përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Pyjore të Tiranes (ndihmues) dhe trajnuesit e Universitetit Suedez të Shkencave Bujqësore (ndihmues dhe zhvilluesit e kursit) kishte si qëllim ngritjen e kapaciteteve për krijimin e Inventarit Kombëtar të Pyjeve (ANFI 2018). Gjatë trajnimit u bë:

Parqet e mbrojtura kërkojnë menaxhim të qëndrueshëm

Me datë 17 nëntor 2017, në fshatin Rec u zhvillua një trajnim me temë: “Parqet e Mbrojtura kërkojnë menaxhim të qëndrueshëm”. Trajnimi u udhëhoq nga Rexhep Metaj dhe Ing. Petrit Imeraj, kryetar i shoqatës Aleanca Alpeve Shqiptare, me qëllim hartimin e një plani menaxhimi për parqet natyrore të Shkrelit dhe Nikaj-Merturit për zbatimin e rreptë të ligjit dhe promovimin e qeverisjes së mire dhe për të aktivizuar komunitetin në procesin e zhvillimit të qëndrueshëm, qeverisjes së mirë, zbatimit të ligjit në Parqet Natyrore Rajonale "Shkrel" dhe "Nikaj-Mertur".

PPNEA trajnon stafin e AdZM mbi teknikat e monitorimit të lundërzës

Ekspertët e shoqatës për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) po vazhdojnë trajnimin e stafit të AdZM Shkodër mbi teknikat e monitorimit të lundërzës, një lloj i rrezikuar në nivel botëror. Gjatë vizitës në terren u mblodhën të dhëna të mjaftueshme dytësore (jashtëqitje, gjurmë dhe mbetje ushqimore) të lëna nga aktiviteti i lundërzës në habitatet e saj. Ky trajnim u realizua në kuadër të projektit për Ruajtjen dhe Përdorimin e Qëndrueshëm të Liqeneve Prespë, Ohër dhe Shkodër, mbështetur financiarisht nga GIZ në Shqipëri.

Procedurat ligjore, e drejta e informimit dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje

Qendra “Grupimi Ekolevizja” zhvilloi, më datë 25.10.2016, në mjediset e Hotel Tirana International, një trajnim një ditor me tematikë: “Procedurat ligjore, lidhur me të drejtën e publikut për informim dhe pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse”. Trajnimin e drejtoi z. Xhemal Mato, drejtues ekzekutiv në Qendrën Grupimi Ekolëvizja”, i cili fillimisht bëri një përshkrim të shkurtër të projektit “Zbatimi i legjislacionit horizontal, nëpërmjet monitorimit dhe informim- ndërgjegjësimit mjedisor”, të mbështetur nga Qendra Rajonale e Mjedisit, REC Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri, në kuadër të programit ACHIEVE.

REC Shqipëri: Fillon “Programi i të rinjve”

Ka filluar sot më 5 qershor në Tiranë, “Programi i të rinjve” në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze Paketa e Punës Nr. 1.1: “Forcimin Institucional të OSHC-ve”, zbatuar nga REC Shqipëri. Programi i kursit në të cilin marrin pjesë 20 përfaqësues të organizatave mjedisore në vend, është organizuar në disa module leksionesh.

  • 1
  • 2