vlerat natyrore

Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore

Parku Kombetar Shebenik-Jabllanice - 19/062018 - Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura” (Faza II), Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, në ndjekje të forcimit të kapaciteteve të organizatave të RrMN mbi modelet e advokimit për një vendimmamrrje dhe menaxhim sa më të qëndrueshëm të ZMM dhe burimeve natyrore, organizoi bashkëbisedimin me grupet e interesit për “Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore”.