• Kreu
  • Mbetjet
  • Urë bashkëpunimi mes bashkisë, shoqërisë civile dhe qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve në Bashkinë Devoll

Urë bashkëpunimi mes bashkisë, shoqërisë civile dhe qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve në Bashkinë Devoll

Më 26 shtator 2017, në mjediset e Bashkisë Devoll të qytetit Bilisht, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore ACEG në bashkëpunim me Bashkinë Devoll, mbajti takimin e parë prezantues të projektit “ Ndërtimi i një ure bashkëpunimi mes bashkisë, shoqërisë civile dhe qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve në Bashkinë Devoll”. Projekti realizohet në kuadër të programit SENiOR -II Albania, zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri me mbështetjen të Qeverisë suedeze.

Qendra ACEG synon rritjen e ndërgjegjësimit qytetar ndaj çështjeve të menaxhimit të mbetjeve urbane në njësitë administrative Progër, Hocisht dhe Miras dhe adresimin e problematikës vendore përmes ofrimit të një qasje novatore mes autoriteteve, qytetarëve dhe banorëve të zonës.

Pas prezantimit të projektit, u hap diskutimin me pjesëmarrësit për problematikat e hasura në menaxhimin e mbetjeve nga autoritetet vendore dhe ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e një plani vendor ndërgjegjësimi mbi menaxhimin e mbetjeve, aksione të përbashkëta vullnetare dhe sesione informimi dhe edukimi me të rinjtë.

Projekti fitoi mbështetjen e strukturave drejtuese dhe menaxhuese te qeverisjes vendore dhe shoqërisë civile. Kryetari i Bashkisë Devoll, Z. Bledion Nallbati e sheh si një mundësi pozitive dhe në kohën e duhur këtë projekt, nga muaji janar 2018 nis funksionimin landfilli i Maliqit dhe për këtë është i domosdoshëm ndërgjegjësimi i komunitetit mbi menaxhimin e mbetjeve, për të siguruar një trajtim sa më efektiv të tyre me kosto të pranueshme nga komuniteti.

Nga ana tjetër ky projekt shihet dhe si një fillim për t'i hapur rrugë angazhimit qytetar, dhe gjithëpërfshirjes, në mënyrë që zona e Devollit të shfrytëzojë potencialin e saj për zhvillim të qëndrueshëm me pjesëmarrjen qytetare në vendimmarrje.

Duke ndërthurur natyrën, historinë dhe traditën, duke mbrojtur këto vlera. Në fund të takimit u dakordësua ngritja e grupit vendor të punës të përbërë nga 4 administratorë të Njësive Administrative Miras, Progër, Hoçisht dhe Bilisht Qëndër, 2 përfaqësues nga Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Agjensisë së Shërbimeve në Mjedis dhe 3 përfaqësues të organizatave vendore të shoqërisë civile.

Print