• Kreu
  • Njoftime
  • Njoftim per Projektin e filluar nga Qendra ALBAFOREST "Zero Energji ne Spitale, ne kuadrin e Programit Evropian EU/IPA/Interreg, Balkan-Mediterranean

Njoftim per Projektin e filluar nga Qendra ALBAFOREST "Zero Energji ne Spitale, ne kuadrin e Programit Evropian EU/IPA/Interreg, Balkan-Mediterranean

 

Në kuadrin e Programit Evropian EU/IPA/Interreg, Balkan-Mediterranean, është miratuar dhe po zbatohet Projekti: “Drejt Energjisë Zero në Spitalet e Ballkanit” (ZenH-Balkan, 2017-2019) me pjesëmarrjen e pesë vendeve (Greqi, Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, dhe Qipro), ku drejtues i projektit është Universiteti “Democritus” i Xanth-it (Greqi).

 Qendra ALBAFOREST është organizata partnere për realizimin e projektit në Shqipëri,  projekt i cili ka si objektiv auditimin e energjisë dhe aktivitete ndërgjegjësuese në pesë spitale të vendit me synimin minimizimin e harxhimit të energjisë dhe uljen e shpenzimeve si dhe përmirësimin e mjedisit. Spitalet do të përzgjidhen në bashkëpunim me ekspertë të fushës përkatese, duke pasur parasysh, llojin, tipin e ndertesës, si edhe zonat klimatike-diellore.

Projekti ka si qëllim të lehtësojë zbatimin e Direktivës së BE-se për Performancën e Energjisë në Ndërtesa(EPBD, Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU) duke përcaktuar karakteristikat dhe standartet përsa i përket zero energjisë në spitalet e rajonit jugor të Ballkanit. Përmes këtij projekti do të kontribuohet në përmirësimin e efiçiencës energjitike në sektorin e ndërtimit.

Sektori i ndërtimit mbulon rreth 40 % të konsumit total të energjisë dhe 36 % të shkarkimeve të CO2. Pra ky sektor ka një rol kyç në zbatimin e objektivave të efiçiencës energjitike në BE. Direktiva 2012/27/EE “Per efiçiencën e energjise”, kërkon një audit sistematik të energjisë për ndërtesat e mëdha dhe një rinovim në masën 3 % për ndërtesat publike. Direktiva EPB paraqet edhe nocionin e ndërtesave me Zero Energji të cilat janë ndërtesa me performancë të lartë energjitike dhe me kërkesa të ulëta për energjinë. Direktiva vendos kërkesat për të gjithë sektorin e ndërtimit qoftë ky privat apo publik që duhet të plotësojnë për Zero energji në spitale, nga 31.12.2018 deri ne 31.12.2020

Spitalet janë ndërtesa që kanë një konsum intensiv të energjisë, konsumi i kësajë të fundit në spitalet në Bashkimin Europian arrin rreth 6 % të konsumit total të energjisë në sektorin jo rezidencial të ndërtimit.

Godinat spitalore konsiderohen si sisteme komplekse sepse ato kanë një sërë funksionesh intensive të energjisë (sistemi HVAC, ngrohja, ventilimi dhe ajër-kondicionimi) që duhet të punojë në kushte strikte, kërkesa e madhe për ujë të ngrohtë, përdorimi masiv i guzhinës, etj). Në sektorin rezidencial ashtu edhe në atë hotelier është bërë një punë e konsiderueshme përsa i përket përcaktimeve të Zero Energjisë, por jo për ndërtesat e spitaleve.

 Për më shumë informacion për Pojektin dhe aktivitet e tij mund të kontaktoni Qendrën ALBAFOREST (www.albaforest.com, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., T.+ 355(0)682092008...

Print