• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

Lushnje: Komuniteti mbron mjediset e përbashkëta

Nëse pyet sot një nxënës që banon në bllokbanimin e lagjes “Loni Dhamo” për veprimtaritë “E dua lagjen time” ai të tregon se është pjesë e një Rrjeti Nxënësish që kanë vendosur të mirëmbajnë mjedisin në shkolla dhe në lagje, se do të kujdesen për pemët dhe lulet e mbjella dhe se kur temepraturat do të jenë të larta do t’i ujitin që gjelbërimi i tyre të vazhdojë sa më gjatë. Kjo sjellje miqësore ndaj mjedisit është pjesë e disa veprimtarive trajnuese “Ne dhe mjedisi”, si edhe e ndërhyrjeve në hapësirat publike midis pallateve, duke mbjellë drurë dhe shkurre dekorative.

Vijo leximin

Print

Pogradec, Shoqata "Unë, gruaja", aktivitet 3 ditor për Ditën e Tokës

Për Ditën e Tokës 22 Prill 2017, Shoqata “Unë, Gruaja” në bashkëpunim me Bashkinë Pogradec organizojnë një aktivitet 3 ditor, 21-22-23 Prill 2017 cili synon sensibilizimin e komunitetit, pushtetit vendor dhe biznesit për dobinë e riciklimit dhe manaxhimit sa më të mirë të mbetjeve urbane. Në program u përfshi: 1. Hapja e aktivitetit me një numër kërcimi nga Ansambli i Valleve të Qendrës Lasgush Poradeci. Numri koreografik pati në përbërje rrethin që simbolizon tokën.

Vijo leximin

Print

Legjislacioni horizontal, përfundon mbledhja e të dhënave në terren për hartimin e studimit të dokumentit të politikave

Gjatë periudhës Janar – Mars 2017 Instituti për Ndryshim dhe Lidership në kuadër të projektit “Institucionalizimi i legjislacionit horizontal në nivel vendor dhe roli i shoqërisë civile në krijimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut” realizoi mbledhjen e të dhënave për hartimin e dokumentit të politikave një nga aktivitetet kryesore të këtij projekti. Përvec analizës së dokumentave ligjore, raporteve të ndryshme dhe materialeve të tjera pjesë e rëndësishme e të dhënave ishin pyetësorët dhe intervistat. Në katër bashkitë e përfshira në projekt, Bashkia Sarandë, Bashkia Delvinë, Bashkia Finiq dhe Bashkia Konispol u realizuan në total rreth 30 intervista dhe 110 pyetësorë.

Vijo leximin

Print

Kukës: Aktivitete mjedisore në kuadër të Ditës së Tokës

Në kuadër të veprimtarive të edukimit mjedisor dhe Nismës Mbarëkombëtare për Pastrimin nga Mbetjet në kuadër të Ditës së Tokës që është më 22 prill, lançuar nga Ministri i Mjedisit Lefter Koka, Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Kukës sëbashku me Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Kukës, organizuan një takim sensibilizues me nxënës të shkollës nëntëvjeçare Topojan. Me nxënësit u fol për rëndësinë e jetës së egër, Zonave të Mbrojtura dhe ruajtjes së mjedisit. Në mbyllje të takimit, nxënësve iu shpërndanë fletëpalosje dhe broshura informative për Parkun Natyror Korab-Koritnik.

Vijo leximin

Print

Lezhë: Ruajtja e habitateve, nëpërmjet metodave që promovojnë zhvillim të qëndrueshëm

Pas një pune prej më shumë se 4 muaj vijnë edhe rezultatet e para të projektit “Ruajtja e Habitateve të një rëndësie të veçantë, nëpërmjet metodave që promovojnë zhvillimin e tyre të qëndrueshëm”. Në promovimin e këtij produkti më datë 11 Prill, në Njësinë Adminstrative Ungrej të Bashkisë Lezhë u zhvillua seminari trajnues “Ruajtja dhe konservimi i habitatit të pyjeve të dushkut (quercus), në Ekonominë Pyjore “Brinjat e Tertonit”, duke përdorur prerje komerciale, me strukturat e administrimit të pyjeve në Bashki dhe përfaqësues të Njësive Administrative të Bashkisë Lezhë.

Vijo leximin

Print