• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera

Pallati i rrezikuar, Shërbimi Gjeologjik: Frenoni rrëshqitjen e shpatit

Situata e rrëshqitjeve në Gjirokastër vijon të mbetet problematike edhe pas konkluzioneve të raportit të dytë gjeologjik. Çano Nora drejtues i Shërbimit Gjeologjik në Gjirokastër sqaron se rekomandimet e ekspertëve sugjerojnë kthimin në banesa të familjeve të evakuuara, çka duhet shoqëruar me masa të menjëhershme frenuese të fenomenit të rrëshqitjes në shpatin e kodrës së lagjes “Punëtore”.

Vijo leximin

Print

Shoqëria civile propozon rekomandime mjedisore për Bashkinë e Vlorës

Organizata SEEP në Vlorë, anëtare e rrjetit të shoqatave mjedisore të Vlorës “Vizioni i Gjelbër”, në kuadër të programit SENiOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga Qeveria Suedeze, në kuadrin e konsultimeve të Bashkisë Vlorë me shoqërinë civile, për hartimin e projekt buxhetit të Bashkisë për vitin 2018, propozon rekomandimet mjedisore si më poshtë.

Vijo leximin

Print

“100 fshatrat”, modeli për zhvillimin e integruar rural

Zhvillimi rural i vendit ka marrë një vëmendje të gjerë të qeverisë në këto vitet e fundit. Programi më ri i qeverisë “100 fshatrat” synon të krijojë për herë të parë modelin e suksesit në zhvillimin e integruar rural të vendit, sipas standardeve më të mira evropiane.

Vijo leximin

Print

Librazhd: Shoqata Egnatia pjesë e takimit të këshillit bashkiak të qytetit për buxhetin 2018

Në kuadër të projektit "Ekosistemi i Informim Komunikimit Mjedisor", pjesë e programit SENiOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga qeveria Suedeze, shoqata Egnatia ndoqi nga afër mbledhjen e këshillit bashkiak për buxhetin e planifikuar për mjedisin. Në takimin me këshilltarët e bashkisë, shoqata Egnatia mori pjesë si anëtare e Rrjetit mjedisor ECIM ku bëjnë pjesë disa organizta mjedsiore: Ekolëvizja; AJMMI; Ekomjedisi; Forumi i Mendimit të Lirë; Milieukontakt International Albania; SEEP; Together for Life.

Vijo leximin

Print

REC Shqipëri akreditohet për modulet e trajnimit në fushën e edukimit për zhvillimin e qëndrueshëm

Nevoja për një edukim sa më të plotë dhe shumë dimensional parashtrohet sot, jo vetëm si një alternativë për të patur individë më të qytetëruar, por edhe si një zgjidhje e vetme për të sfiduar problematikën e shumëllojshme me të cilën përballemi. Problemet mjedisore në nivel global dhe lokal e bëjnë Edukimin për Mjedisin dhe për Zhvillimin e Qëndrueshëm, një ndër dimensionet më të theksuara në përmbajtjen dhe trajtimin e formave të ndryshme të edukimit, si në edukimin formal dhe atë jo formal.

Vijo leximin

Print