• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera

E drejta për të pasur informacion mjedisor

Sipas L I G JIT Nr.8672, datë 26.10.2000 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS SË AARHUSIT PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR TË PASUR INFORMACION, PËR TË MARRË PJESË NË VENDIMMARRJE DHE PËR TIU DREJTUAR GJYKATËS PËR ÇËSHTJET E MJEDISIT”, çdo palë do të sigurojë që, në përputhje me paragrafët e mëposhtme të këtij neni, autoritetet publike, në përgjigje të kërkesës për informacion mjedisor, ta bëjnë informacionin të disponueshëm, brenda kuadrit të ligjit kombëtar, përfshirë kopje të dokumentit aktual që përmban këtë informacion në rastet kur kërkohet dhe sipas nënparagrafit (b) më poshtë:

Vijo leximin

Print

Odisea e anijes franceze “Energy Observer”

Pas portit të Venecias- Itali dhe ishullit të Mikonos- Greqi, ndalesa e radhës e anijes franceze “Energy Observer” ishte Gjiri Detar i Sarandës, në këto ditë fund qershori. Pothuaj 48 orë ishte koha e qëndrimit në Port, e kësaj mrekullie inxhinierike. Stafi i Agjencisë AJMMI dhe grupi i mediave lokale, ishin vizitorët e parë që shkelën në Bordin e anijes. Gjithçka ishte e pastër dhe ekologjike.

Vijo leximin

Print