Kalendari Mjedisor

Njoftim pune për Koordinator Grantesh në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut për PONT (Prespa Ohrid Nature Trust)

PONT (Prespa Ohrid Nature Trust) është një fondacion sipas ligjit gjerman që punon për të mbështetur Zonat e Mbrojtura (ZM) dhe Aktorët e Mjedisit të Zonës së Zgjeruar Prespë-Ohër (WPOA) në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë dhe Zona e Ruajtjes Ndërkufitare Korab-Shara/Alpet Shqiptare (TCA), duke përfshirë korridoret ekologjike ndërmjet këtyre zonave në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. 

By admin

PONT (Prespa Ohrid Nature Trust) është një fondacion sipas ligjit gjerman që punon për të mbështetur Zonat e Mbrojtura (ZM) dhe Aktorët e Mjedisit të Zonës së Zgjeruar Prespë-Ohër (WPOA) në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë dhe Zona e Ruajtjes Ndërkufitare Korab-Shara/Alpet Shqiptare (TCA), duke përfshirë korridoret ekologjike ndërmjet këtyre zonave në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. 

Në 2017, PONT krijoi një Zyrë Programore Rajonale në Tiranë për të mbështetur dhe monitoruar zbatimin e granteve të saj program. PONT punon në partneritet me qeveritë dhe palët e tjera të interesuara për të ofruar mbështetje nëpërmjet një kuadri grantesh për ruajtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Ne jemi duke kërkuar një individ të kualifikuar për të vepruar si Koordinator i Granteve në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut.

Për më shumë informacion ju lutem  vizitoni në: www.pont.org.

Titulli i pozicionit: Koordinator i Granteve (Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut)

Orari: Me kohë të plotë

Vendndodhja: Tiranë, Shqipëri

Paga: Në përputhje me përvojën dhe kualifikimet e kërkuara

Afati kohor: Fillimisht 1 vit duke filluar nga Mars/Prill 2022 (me mundësi zgjatjeje ose pozicion të përhershëm në Zyrën Rajonale të Programit PONT në Tiranë, Shqipëri)

Periudha e provës: Tre muaj

Rolet dhe përgjegjësitë:

Në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorin Ekzekutiv (ED) dhe Koordinatorin e Lartë të Granteve për të koordinuar të gjitha aspektet e granteve PONT në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut me fokus të veçantë në grantet në Korab- TCA Shara/Alpet Shqiptare, duke përfshirë korridoret ekologjike ndërmjet këtyre zonave, duke përfshirë:

• Koordinimi i marrëdhënieve me palët e interesuara kombëtare dhe lokale;

• Koordinimi me grant-marrësit e PONT, p.sh. Autoritetet e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura, OJQ-të, institucionet kërkimore dhe bashkitë që punojnë në rajonin e fokusit PONT në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut;

• Shpjegimi i parakushteve, kërkesave dhe procedurave të grantit si: planifikimi operacional, monitorimi dhe kërkesat buxhetore për palët e interesuara të pranueshme për grante;

• Verifikimi dhe kontrolli i cilësisë së aplikimeve për grante me kërkesat e PONT;

• Monitorimi i rregullt i brendshëm financiar dhe teknik i granteve;

• Koordinimi i raportimit të granteve;

• Identifikimi i zhvillimit të kapaciteteve dhe nevojat e zhvillimit organizativ të grant-marrësve të PONT dhe të identifikojnë ofruesit e mundshëm të shërbimeve për të adresuar zhvillimin e kapaciteteve/zhvillimin organizativ prioritetet;

• Të ndihmojë në zbatimin dhe koordinimin e Menaxhimit Social të Mjedisit PONT Sistemi (ESMS);

• Koordinimi me konsulentët e kontraktuar nga PONT në lidhje me programin e granteve;

• Koordinimi me ofruesit e shërbimeve të jashtëm të kontraktuar nga PONT për teknikë të pavarur dhe verifikimi i pajtueshmërisë financiare;

• Koordinimi dhe pjesëmarrja në seminare/ngjarje për të promovuar planifikimin e përbashkët ndërmjet zonave të mbrojtur (ZM), OJQ-të, komunat dhe të tjera (duke përfshirë workshope-t ndërkufitare).

• Përpilimi i mësimeve të nxjerra nga grantet PONT për replikim, shkallëzim dhe botim;

• Koordinimi me agjencitë e tjera zbatuese për të krijuar sinergji, për të shmangur mbivendosjet dhe për të siguruar bashkëfinancim të qëndrueshëm të granteve PONT;

Kërkesat:

Kërkohet përvojë e mëparshme pune në koordinimin e granteve. Kuptimi dhe afiniteti me punë operative lidhur me menaxhimin e zonave të mbrojtura, OJQ-të dhe përvojën e punës me to organizatat ndërkombëtare shihen si pasuri. Koordinatori i granteve duhet të jetë fleksibël dhe i gatshëm për të marrë përsipër një sërë detyrash të ndryshme dhe të udhëtojë në mënyrë të pavarur në rajonin PONT (p.sh. Korab- Shara/TCA Alpet Shqiptare) në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Afiniteti dhe përvoja e mëparshme pune në Zonën e Ruajtjes Ndërkufitar Korab-Shara/Alpet Shqiptare shihen si asete të rëndësishme për këtë pozicion.

Aftësitë e mira të punës në grup dhe komunikimi me gojë dhe me shkrim janë thelbësore. Duhet të jeni të mirë-organizuar, fleksibël dhe të aftë për të ofruar rezultate në kohën e duhur dhe për të identifikuar prioritetet brenda kontekstit të projektit/programit. Duhet të tregoni fleksibilitet dhe durim për të punuar me palët e interesuara si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat dhe në nivele të ndryshme. Kërkohet njohja e rrjedhshme e gjuhës shqipe dhe angleze.

Duhet të keni njohuri kompjuterike me paketat e zakonshme të softuerit të zyrës (aftësi të avancuara në WORD, EXCEL; etj.). Ju duhet të keni patentë shoferi dhe mundësisht të keni një makinë.

Kërkesa Arsimore: Kërkohet ekuivalenti i një diplome Master në një fushë përkatëse.

Aplikimet: Të interesuarit të dërgojnë një letër motivuese, CV dhe tre referenca në lidhje me punën në anglisht në PONT me e-mail në [email protected] deri më 12 janar 2022.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të jenë informuar dhe ftuar për një intervistë që do të mbahet në Tiranë në një datë në fund të janarit/fillim të shkurtit 2022 në të cilën shpallet në një fazë të mëvonshme. Kandidatëve të përzgjedhur për fazën e parë, do t’u kërkohet të sjellin kopje të vërtetuara të tyre diploma dhe certifikata pune.

PONT është një punëdhënës me mundësi të barabarta dhe mirëpret aplikime nga të gjitha grupet e interesuara pa çdo diskriminim!