Kalendari Mjedisor

Aplikim për mbështetje për projekte ne fushen mjedisore

Aplikim për mbështetje për projekte ne fushen mjedisore

Programi i Granteve te Vogla i Fondit Global per Mjedisin GEF (Global Environment Facility-Small Grants Programme –GEF/SGP), njofton te interesuarit se mirepret aplikime per projekte nga OJQ-te apo organizatat me baze komunitare, te cilat kanne nje kontribut potencial per te zbutur presionin ndaj mjedisit global.

By admin

Aplikim për mbështetje për projekte ne fushen mjedisore:

Programi i Granteve te Vogla i Fondit Global per Mjedisin GEF (Global Environment Facility-Small Grants Programme –GEF/SGP), njofton te interesuarit se mirepret aplikime per projekte nga OJQ-te apo organizatat me baze komunitare, te cilat kanne nje kontribut potencial per te zbutur presionin ndaj mjedisit global ne nje nga fushat e meposhtme:

Ruajtje dhe permiresim i biodiversitetit

Zbutja e ndryshimeve klimatike

Mbrojtje e ujrave nderkombetare

Degradim i tokes

Për cdo OJF duhen bashkengjitur keto dokumenta:

1. Projekt propozimi

2. Vendimi i Gjykatës, Statuti i Shoqatës, Akti i themelimit

3. Fotokopje e NIPT

Per te marre formularet e nevojshem ju lutem dergoni nje kerkese me titull/subjekt “Formular” ne adresen [email protected]

Vlera maksimale e grantit qe mund te perfitohet nga SGP eshte $50,000. Sqarojme qe sasija maksimale qe nje OJQ mund te perfitoje brenda nje cikli 3 vjecar eshte $50,000 shume kjo qe mund te perfitohet ne nje grant te vetem ose e shperndare ne me teper se nje grant. Fondi total eshte I limituar prandaj projektet qe do te zgjidhen do te bazohen ne meritat e propozimit ne krahasim me propozimet e tjera. Cdo propozim duhet te siguroje minimum 20% bashkefinancim mbi vleren e kerkuar nga SGP.

Propozimet duhet te jene dorezuar prane zyres se SGP ne forme elektronike dhe shkresore te firmosura jo me vone se 31 Dhjetor 2022

Adresa:

Z. Arian Gaçe, Koordinator

Rruga Pjeter Bogdani, ND 10, H5, Ap. 12,

PO1019, Tirane,

e-mail:[email protected]

Mob:0692090568