Kalendari Mjedisor


15 MAJ - DITA BOTËRORE E NDRYSHIMIT TË KLIMËS

Klima është një faktor i rëndësishëm natyror me ndikim vendimtar në cilësinë e jetës në Tokë. 


15 maji është Dita Botërore e Ndryshimit të Klimës, nga ku vëmendja e publikut të gjerë përqendrohet në ndryshimet e mëdha klimatike.
Deri më tani janë miratuar disa dokumente me qëllim që të zgjidhin problemet e ndryshimit të klimës.

Konventa Kuadër e KB për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC) u miratua në 1992 në Rio. Qëllimi i tij ishte të ruante shkarkimet e gazeve serë në një nivel të tillë që të parandalojë ndërhyrjet e rrezikshme në sistemin klimatik.
Konventa u ratifikua nga 195 vende.

Hapi tjetër në rrugën drejt zgjidhjes së problemit të ndryshimit të klimës ishte miratimi i Protokollit të Kiotos (në 1997). Ky protokoll prezantoi qëllime ligjërisht të detyrueshme në funksion të zvogëlimit të shkarkimeve të gazeve serë në vendet e zhvilluara. Me nënshkrimin e këtij protokolli në 1998 dhe ratifikimin e tij në 2002 Sllovenia bëri një angazhim për të ulur shkarkimet e gazeve serë deri në fund të periudhës së parë të synuar, përkatësisht 2008-2012, me 8% në funksion të vitit bazë (1986).

Në bazë të amendamentit të Doha (dhjetor 2012), periudha e dytë e synuar e Protokollit të Kiotos u përcaktua të zgjaste nga 2013 në 2020. BE bëri një angazhim që në periudhën e deklaruar do të ketë ulur shkarkimet e gazeve serë me 20% mbi viti bazë.

Në vitin 2015, vendet nënshkruese të Konventës Kuadër të KB miratuan Marrëveshjen Globale të Ndryshimit të Klimës, e cila do të mbulonte të gjitha marrëveshjet ekzistuese, detyruese dhe jo-detyruese në një sistem të unifikuar. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që shkarkimet e gazeve serë të ulen në vendet e zhvilluara dhe në vendet në zhvillim në një nivel i cili do të lehtësojë që temperatura e atmosferës së botës të mos rritet me më shumë se 2 gradë Celsius.

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.